Tag - แอพลงทะเบียนงานอีเว้นท์

Appregist ได้มีโอกาศให้บริการแอพพลิเคชั่นลงทะเบียนกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา ภายใต้ชื่อ BA SUPERSTAR Award 2017

     สวัสดีค่ะ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณลูกค้าของเราทุกท่าน  ที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการ แอพพลิเคชั่นลงทะเบียนหน้างานของเรา  ถือเป็นอีกก้าวของวงการเทคโนโลยีที่นำเทคโนโลยีมาใช้อำนวยความสะดวกได้อย่างตรงจุด  ลดขั้นตอนความยุ่งยากในการลงทะเบียน  เราพร้อมที่จะพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง  เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า (เพิ่มเติม…)

Appregist ได้มีโอกาศให้บริการแอพพลิเคชั่นลงทะเบียนกับ King Power ภายใต้ชื่องาน The Luminous Star KPG Awards 2017

     อีกหนึ่งตัวอย่างผลงาน Appregist ที่ได้มีโอกาศให้บริการลูกค้ากับทาง King Power โดยได้จัดงานภายใต้ชื่องาน The Luminous Star KPG Awards 2017 ซึ่งเป็นงานกิจกรรมนันทนาการแก่พนักงาน โดย King Power ได้จ้างทำ App Registration ลงทะเบียนในอีเว้นท์ในครั้งนี้ (เพิ่มเติม…)

เซ็นทรัล CPN ได้จัดงานภายใต้ชื่อ Embrace Opportunity, Embrace Success

เซ็นทรัล CPN ได้จัดงานภายใต้ชื่อ Embrace Opportunity, Embrace Success

       ทางเซ็นทรัล CPN ได้จัดงานภายใต้ชื่อ Embrace Opportunity, Embrace Success ซึ่งเป็นงานกิจกรรมที่จัดขึ้นสำหรับลูกค้า ได้จ้างทำ App Registration ลงทะเบียนในอีเว้นต์ โดยแอพพลิเคชั่นนี้สามารถ Check in ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ล้ำสมัยและสามารถเช็คจำนวนคนเข้างานในรูปแบบ Real time ได้อย่างแม่นยำอีกด้วยค่ะ ซึ่งมีคนเข้าร่วมงานราวๆ 1,000 คน เสร็จโปรเจ็ค : August 2016

ธนาคาร UOB ได้จัดงานภายใต้ชื่อ Street of Sport

ธนาคาร UOB ได้จัดงานภายใต้ชื่อ Street of Sport

ทางธนาคาร UOB ได้จัดงานภายใต้ชื่อ Street of Sport ซึ่งเป็นงานกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อกิจกรรมนันทนาการแก่พนักงาน ได้จ้างทำ App Registration ลงทะเบียนในอีเว้นต์ โดยแอพพลิเคชั่นนี้สามารถ Check in ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถเช็คจำนวนคนเข้างานในรูปแบบ Real time ได้อย่างแม่นยำอีกด้วยค่ะ ซึ่งมีคนเข้าร่วมงานราวๆ 1,400คน เสร็จโปรเจ็ค : June 2016 ภาพบรรยากาศภายในงาน สะดวก รวดเร็ว เมื่อใช้แอพพลิเคชั่นลงทะเบียนหน้างาน ให้ Appregist เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ในการลงทะเบียน "สร้างความประทับใจ ตั้งเเต่ก้าวเเรก" ภาพบรรยากาศภายในงาน สะดวก รวดเร็ว เมื่อใช้แอพพลิเคชั่นลงทะเบียนหน้างาน Appregist ( ภาพตัวอย่างหน้าเเอพพลิเคชั่น 1 ) ( ภาพตัวอย่างหน้าเเอพพลิเคชั่น 2 )

VSTECS ได้จัดงานภายใต้ชื่อ VSTECS Best Dealer Awards 2016

VSTECS ได้จัดงานภายใต้ชื่อ VSTECS Best Dealer Awards 2016

อีกหนึ่งตัวอย่างผลงานที่ลูกค้ามาใช้บริการกับเรา ทาง VSTECS ได้จัดงานภายใต้ชื่อ VSTECS Best Dealer Awards 2016 ซึ่งเป็นงานกิจกรรมที่จัดขึ้นสำหรับลูกค้า ได้จ้างทำ App Registration ลงทะเบียนในอีเว้นท์ โดยแอพพลิเคชั่นนี้สามารถ Check in ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ล้ำสมัยและสามารถเช็คจำนวนคนเข้างานในรูปแบบ Real time ได้อย่างแม่นยำอีกด้วยค่ะ ซึ่งมีคนเข้าร่วมงานราวๆ 200 คน เสร็จโปรเจ็ค : March 2017

Portfolios

AppRegist

Krungsri Business Forum 2018 กลยุทธ์สู่น่านน้ำสีครามในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ร้าน G39 G-SHOCK X CAFE ได้จัดกิจกรรมพิเศษ ภายใต้ชื่อ G39 Exclusive G-SHOCK Fair 2018 ซึ่งเป็นงานกิจกรรมสำหรับคนรักนาฬิกาซึ่งหากเป็นแฟนตัวจริงของนาฬิกา G-SHOCK AppRegist ได้มีโอกาสให้บริการแอพพลิเคชั่นลงทะเบียนกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา ได้จัดงานภายใต้ชื่อ BA SUPERSTAR Award 2017 เวทีแห่งความฝัน วันแห่งความเป็นหนึ่ง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการลงทะเบียน สามารถรองรับการลงทะเบียนได้จำนวนมาก AppRegist ได้มีโอกาสให้บริการแอพพลิเคชั่นลงทะเบียนกับKing Power ได้จัดงานภายใต้ชื่อ The Luminous Star KPG Awards 2017 ซึ่งเป็นงานกิจกรรมนันทนาการแก่พนักงาน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการลงทะเบียน สามารถรองรับการลงทะเบียนได้จำนวนมาก AppRegist ขอขอบคุณธนาคารกรุงศรีอยุธยาอีกครั้งที่ไว้วางใจ ครั้งนี้เป็นงานกิจกรรมนันทนาการแก่พนักงานภายใต้ชื่องาน ThinkDigital มีคนเข้าร่วมงานราวๆ 150 คน AppRegist ได้มีโอกาสให้บริการแอพพลิเคชั่นลงทะเบียนกับงาน Press conferrence Coke Cup 2017 U-19 THAILANCE CHAMPIONSHIP เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการลงทะเบียน สามารถรองรับการลงทะเบียนได้จำนวนมาก AppRegist ได้มีโอกาสให้บริการแอพลลิเคชั่นลงทะเบียนกับเซ็นทรัล CPN ภายใต้ชื่องาน Embrace Opportunity, Embrace Success เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการลงทะเบียน สามารถรองรับการลงทะเบียนได้จำนวนมาก AppRegist ได้มีโอกาสให้บริการแอพพลิเคชั่นลงทะเบียนกับงาน VSTECS Best [...]

งานการประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

งานการประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

ทางเราได้มีโอกาสไปออกบูท งานการประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้นำระบบ AppRegist แอพพลิเคชั่นลงทะเบียนเข้างาน ไปให้ผู้ที่ได้เข้าร่วมงาน Check in เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลองใช้ระบบว่าง่ายและสะดวก รวดเร็ว เพียงใด   (เพิ่มเติม…)