Tag - Appregist กับธนาคารกรุงศรี

Appregist กับงาน ThinkDigital

ระบบลงทะเบียน AppRegist กับ “งาน ThinkDigital” งานกิจกรรมนันทนาการแก่พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ในครั้งนี้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ได้จัดงานภายใต้ชื่อ ThinkDigital ซึ่งเป็นงานกิจกรรมนันทนาการแก่พนักงาน โดย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ได้ใช้บริการระบบลงทะเบียนกับเรา โดยทำระบบ QR Code สำหรับลงทะเบียนในอีเว้นท์ในครั้งนี้